Privacyverklaring

Vogelvereniging Haaksbergen en Omstreken (hierna genoemd als VHO) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De VHO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Verwerken van uw persoonsgegevens beperk is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VHO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Vogelvereniging Haaksbergen en omstreken
H.H.G. Scharenborg
Schaddenweg 20
7482RZ Haaksbergen
Tel. 06-10219006
E-mail: hermannoscharenborg@hetnet.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door VHO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om lid te kunnen zijn van onze vereniging.
 • Registreren van betalingen van contributie.
 • Om binnen de Nederlandse Bond van Vogelhouders (hierna NBvV) en District geregistreerd te zijn als lid van de VHO.
 • Website (naam / foto)
 • Catalogi
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Telefoonlijst aan de leden t.b.v. het onderling organiseren van activiteiten.

Voor de bovenstaande doeleinden zullen en kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam (initialen, tussenvoegsel, naam, voornaam)
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer/Mobielnummer.

Daarnaast registreren wij de datum waarop u lid bent geworden.

Binnen de VHO wordt u een (door de NBvV ) lidnummer/ringnummer toegewezen t.b.v. kweekresultaten, inschrijvingen/deelname aan vogelshows.

Verstrekken aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft moeten wij aan derde partijen verstrekken indien dit vereist is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, zoals de overkoepelende organisaties;

 • NBvV en District
 • Inschrijven voor wedstrijden bij andere vogelverenigingen.

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerking-overeenkomst hebben afgesloten.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen in combinatie met persoonsgegevens van de ouders of verzorgers.

Bewaartermijn

De VHO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Wijzigingen in persoonsgegevens en lidmaatschap van de VHO worden zo snel mogelijk doorgegeven aan overkoepelende organisaties zoals de NBvV en District.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking , zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens de VHO van uw gegevens kennis kunnen nemen , zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Persoonsgegevens van onze leden zijn niet via de website van VHO toegankelijk.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens op de leden/telefoonlijst.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Verzoeken kunnen worden gericht aan het bovengenoemde adres en zullen binnen de termijn van 1 maand worden afgehandeld.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.